Tech Tyfu
Search for:

Tech Tyfu Programmes

Our Partners

The Only Way is Up:

Vertical farming in North Wales, an emerging market.

Read More..

Glynllifon Vertical Farming:

Students employ an innovative use of wool in our Hydroponic Vertical Farm.

Read More..

Y Newyddion Diweddaraf

Food for thought

“Cnoi cil” gyda #TechTyfu “Food for thought” – Supporting Pupil Success with Vertical Research has long shown the positive effect of school gardening programmes

Growing Medium

“Cnoi cil” gyda #TechTyfu “Food for thought” – Growing medium To maximise the performance of Vertical Farming systems based on hydroponics, it is important

Ymateb i Brexit trwy Ffermio’n Fertigol

Vertical farming can play a leading role in facing-up to the challenges faced by a post-Brexit rural economy according to the team behind the

Prosiect Menter Môn

Tech Tyfu Project is delivered and managed by Menter Môn.

Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley,
Llangefni,
Ynys Môn
LL77 7L

www.mentermon.com

Ffermio Fertigol

Prosiect Tech Tufy

 

Croeso i brosiect Tech Tyfu! Rydym yn brosiect peilot ffermio fertigol yng Ngwynedd ac Ynys Môn sy’n cael ei redeg gan Menter Môn, menter gymdeithasol nid er elw. Menter Môn, menter gymdeithasol nid er elw

Gan ddefnyddio hydroponeg, rydym yn edrych i mewn i botensial amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir, o fewn y gadwyn gyflenwi bwyd ffres ledled gogledd Cymru. Mae ffermio fertigol wedi’i selio ar hydroponeg, sy'n dechneg ar gyfer tyfu cnydau gan ddefnyddio cronfa o doddiant llawn maetholion sy'n cael ei bwmpio a'i ail-gylchredeg, gan ganiatáu tyfiant heb bridd.

Credwn fod ffermio fertigol yn darparu cyfle i Gymru addasu i heriau ôl-Brexit, ac rydym wrthi'n cydweithio â thîm o dyfwyr arloesol sy'n gweld y potensial hwn hefyd. Bydd y dechnoleg ganolog hon yn dod yn fwy a mwy pwysig wrth gynhyrchu bwyd yn y dyfodol.

Sicrhaodd y prosiect gyllid i brynu pum fferm fertigol, a gwahoddwyd ceisiadau gan dyfwyr oedd am wneud defnydd o'r dechnoleg am ddim am flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau i ddefnyddio fferm fertigol ar gyfer tymor tyfu 2021 ym mis Chwefror 2021.

Bydd tyfwyr arloesol newydd yn cael cyfle i brofi’r system hydroponeg a fydd yn eu hysbrydoli i ddatblygu'r dechnoleg i'w diben eu hunain. Rydym wedi creu fforwm rhannu sgiliau, gyda thyfwyr yn cyfnewid eu profiadau dysgu ac yn cydweithredu ar gadwyni cyflenwi.

 

Er bod ffermio fertigol yn cael ei ystyried yn fwy cyfarwydd mewn cyd-destunau trefol, mewn gwirionedd mae ganddo botensial sylweddol i ddatblygu yng ngogledd Cymru. Yn arbennig, mae ffermwyr presennol yn deall cadwyni cyflenwi a marchnadoedd ar gyfer gwerthu bwyd, ac yn aml mae ganddynt fynediad i adeiladau amaethyddol a all gartrefu unedau ffermio fertigol. Mae gogledd Cymru hefyd yn ymfalchïo mewn llawer o fwytai o’r safon uchaf, gan elwa i raddau helaeth o'r diwydiant twristiaeth. Oherwydd hyn, mae galw am ffrwythau a llysiau gwerth uchel y gellir eu tyfu'n hawdd ac yn effeithlon trwy hydroponeg.

 

Pam ffermio fertigol?

Gall hydroponeg ddefnyddio cyn lleied â 10% o’r dŵr a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth gonfensiynol, a gallai’r effeithlonrwydd dŵr cynyddol hwn ganiatáu i gnydau gael eu tyfu’n llwyddiannus ar adegau o sychder, megis haf 2018, lle cafodd ffermwyr Cymru golledion difrifol. Wrth i effaith newid hinsawdd ddod yn fwy amlwg, mae mwy o gyfnodau sych o'r fath yn debygol iawn yn y dyfodol agos. Bydd cynnydd yn nwyster glawiad hefyd, a allai arwain at amodau dirlawn a cholli cnydau oherwydd amodau anocsig. Yn yr hir dymor, bydd lefelau'r môr yn codi gan leihau'r tir sydd ar gael ar gyfer amaethyddiaeth, sy'n fygythiad gwirioneddol i'n diogelwch bwyd. Bydd ein cynllun yn helpu i gynhyrchiant bwyd yng ngogledd Cymru fod yn fwy gwydn, gan agor drws arall i ffermwyr, busnesau a bwytai sy'n chwilio am ffyrdd strategol o arallgyfeirio.

Mae Tech Tyfu yn brosiect sy’n cael ei redeg gan Menter Môn. Mae wedi derbyn cyllid trwy Raglen Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.