Cwestiynau Cyffredin

Ein cwestiynau mwyaf cyffredin

Mae ffermio fertigol yn ddull hydroponeg o dyfu bwyd mewn amgylchedd dan reolaeth dan do. Mae planhigion yn cael eu tyfu mewn modiwlau neu hambyrddau sy'n cael eu stacio ar ben ei gilydd a'u goleuo â golau artiffisial. Yn hytrach na phridd, mae ffermydd fertigol yn bwydo eu cnydau â chronfa o hydoddiant llawn maetholion sy'n cael ei bwmpio i'r cnwd planhigion.

Mae yna lawer! Gall tyfu bwyd ar ffermydd fertigol leihau gofynion defnydd dŵr hyd at 90%, yn ogystal â chynnig gwell effeithlonrwydd defnyddio maetholion o gymharu â ffermio confensiynol. Gan na ddefnyddir pridd, nid oes angen plaladdwyr fel arfer. Mae hyn yn golygu y gall ffermio fertigol helpu i leihau'r effaith amgylcheddol a gynhyrchir gan fwyd, yn ogystal â gwella cynnyrch cnydau a chysondeb trwy leihau dylanwad straenwyr amgylcheddol ar gynhyrchu bwyd. Gan fod straenwyr o'r fath yn debygol o gynyddu gyda newid hinsawdd (perygl llifogydd uwch a pherygl sychder), gall amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig felly helpu i ddiogelu cynhyrchiant bwyd.

Mae yna nifer o heriau yn gysylltiedig â ffermio fertigol, fel cost ynni uchel i weithredu'r pympiau a goleuadau artiffisial, sydd fel arfer yn weddol ynni-ddwys. Tra mewn rhai cyd-destunau, efallai y bydd tyfwyr yn gallu ymdopi heb ychwanegu at y lefelau golau, bydd araeau o ffermydd fertigol angen rhyw fath o olau fel arfer, gan mai ychydig iawn o olau’r haul o uwchben fydd yn gallu cyrraedd dail y cnwd. Rhaid hefyd ystyried cost amgylcheddol y rhannau a chydosod y cyfarpar, ac mewn llawer o sefyllfaoedd ni fydd ffermio fertigol yn economaidd. Fodd bynnag, fel gyda phob technoleg amaeth, os defnyddir y dull yn y mannau cywir i dyfu’r cnydau cywir, gallai’r enillion wneud i fyny am y colledion. Un o amcanion prosiect Tech Tyfu yw archwilio lle gallai ffermio fertigol fod o werth arbennig, a pha rymoedd fydd yn pennu effeithiolrwydd cost.

Nid yw ffermio fertigol yn chwiw ecsentrig, arbenigol o bell ffordd, roedd y farchnad fyd-eang bresennol yn werth £1.72bn yn 2018 a rhagwelir y bydd yn codi i £9.84bn erbyn 2026, sydd i fod i ragori ar farchnadoedd mawr eraill mewn technoleg amaeth (fel biosymbylyddion). .

Mae’r DU yn mewnforio bron i hanner ei bwyd, ac mae ein cadwyni cyflenwi bwyd yn agored i straen economaidd, gwleidyddol ac amgylcheddol. Gall ffermio fertigol chwarae rhan hanfodol wrth helpu i wneud amaethyddiaeth yn fwy gwydn i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd ac aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi. Er ei bod yn cael ei gweld yn aml fel techneg drefol, gall fod cryn botensial i ffermio fertigol gael ei ddefnyddio mewn sectorau mwy gwledig fel Gogledd Cymru. Yn y maes hwn, mae gennym nifer sylweddol o fwytai pen uchel yn gysylltiedig â’r diwydiant twristiaeth, ac mae gennym hefyd lawer o ffermwyr sy’n edrych i arallgyfeirio eu dulliau cynhyrchu bwyd. Mae llawer o ffermwyr wedi gweld y potensial i ôl-ffitio adeiladau amaethyddol gyda ffermydd fertigol, ac yng Nghymru, mae ffermwyr yn fedrus iawn wrth gynhyrchu a marchnata bwyd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ein prosiect Scale Up, mynegwch eich diddordeb ym mhrosiect ysgol Tech Tyfu Twf, neu ddim ond eisiau siarad â'r tîm, cysylltwch â techtyfu@mentermon.com . Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf a chyfleoedd i gymryd rhan. 

cyWelsh