Adroddiadau & Astudiaethau

Mae Canolfan Arloesi Tech Tyfu yn hwyluso ymchwil i hyrwyddo a datblygu cyfleoedd amaeth-dechnoleg. Gan arddangos technoleg ffermio fertigol ar raddfa fasnachol ledled Cymru, gall cyfranogwyr Tech Tyfu ddefnyddio diwydiant a phartneriaid academaidd ar gyfer buddion busnes.

Sefydlwyd a phrofwyd y dull Kratky gan B.A. Kratky, wedi'i leoli ym Mhrifysgol Hawaii. Defnyddir tyfu Kratky yn helaeth yn yr Unol Daleithiau, ond mae’n llai cyffredin yn y DU. Mae'n ddull goddefol sy’n golygu nad oes angen pympiau i gylchredeg dŵr a maetholion, gan ddibynnu ar hydoddiant hydroponeg ac aer. Nod yr adroddiad hwn yw penderfynu ar y cymysgedd delfrydol o faetholion y dylid eu defnyddio ar gyfer y dull tyfu Kratky. 

 

Mae blodau bwytadwy yn cael eu defnyddio’n aml fel garnais mewn saladau, diodydd a phwdinau. Fel cnwd arbenigol, maent yn cynhyrchu gwerthoedd marchnad uchel. Mae llwydni a mannau du yn digwydd o dan nifer o ffactorau, ond yn benodol pan fyddant yn agored i leithder am gyfnod estynedig o amser. Gall materion o'r fath gael effeithiau difrifol ar y gadwyn gyflenwi. Mae lleihau natur dymhorol y cynnyrch drwy ddefnyddio dull tyfu amgen yn caniatáu i gadwyni cyflenwi fod yn gyson ac yn ddidrafferth. 

Oherwydd cylch twf byr microwyrddion, nodir yn aml nad oes angen maetholion ychwanegol. Mae'r hadau yn dal digon o faethynnau ar gyfer twf o fewn y cylch twf 10-14 diwrnod. Gall microwyrddion egino heb unrhyw wrtaith, mae'r defnydd o wrtaith ar gyfer tyfu microwyrddion yn ddibynnol ar y cyfrwng a ddefnyddir i'w tyfu. 

 

A allai maetholyn organig, fel comfrey, fyrhau'r cylch twf hwn heb achosi effaith negyddol ar ansawdd dŵr / cnwd, ac achosi cynnydd refeniw trwy gyfradd uwch o gynhyrchu?

Mae llawer o fanteision i dyfu perlysiau trwy ddull hydroponeg. Gan fod y planhigion yn cael maetholion yn uniongyrchol trwy’r hydodded, maent yn tyfu ar gyfartaledd 25% yn gyflymach nag mewn systemau traddodiadol. 

 

Gyda mwy o faetholion ac argaeledd dŵr daw mwy o gynnyrch. Mae rheoli'r planhigion maetholion yn cael mynediad i sicrhau bod gennych fwy o reolaeth dros flas, trwy dymheredd, lleithder ac amlygiad i olau. 

Gweithredwyd prosiect hydroponeg Menter Môn- Tech Tyfu, a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Wledig Llywodraeth Cymru (RDF 2014- 2020), gyda’r partneriaid canlynol: Menter Môn fel arweinydd y prosiect ac Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Amaethyddiaeth Grŵp Llandrillo Menai Glynllifon.

To enquire about equipment and research, please contact molly@mentermon.com

cyWelsh